Thông báo V/v cho học sinh, sinh viên nghỉ học trước diễn biến của Bão số 16